THỰC PHẨM, THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

thông tin liên hệ
Bà Mai Thị Tú Trinh
- 0988 046 709

Phụ phẩm Yellowfin Tuna

Phụ phẩm Yellowfin Tuna (waste meat).
Phụ phẩm Yellowfin Tuna (waste meat).